Kalmia Traver Tattoos

Kalmia Traver has at least 1 known tattoo:

  1. heart on her forearm